Za potpunu funkcionalnost ove stranice potrebno je uključiti JavaScript. Ovdje se nalaze upute kako omogućiti JavaScript u vašem web pregledniku

Poštovani građani!

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova kojoj je glavni sadržaj rada javnozdravstvena djelatnost što znači da kroz prevenciju i promociju zdravlja brine o zdravlju naroda, a ne pojedinca.


Direktorica
Dr.sci.med Snježana Balta, primarius

MISIJA

Naša misija je očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva putem organizovanih sveobuhvatnih javnozdravstvenih aktivnosti usmjerenih na fizičko i mentalno zdravlje ljudi, očuvanje životne okoline, sprječavanje pojave faktora rizika za nastanak bolesti i povreda na temelju javnozdravstvenih procedura usmjerenih na promociju zdravlja, prevenciju bolesti i poboljšanje kvaliteta života.


VIZIJA

Ostvariti lidersku ulogu u javnom zdravstvu kroz kontinuirani razvoj profesionalnih znanja, vještina i javnozdravstvenih tehnologija, kontinirano unapređenje kvaliteta svih procesa u organizaciji i radu u cilju permanentnog pružanja visoko kvalitetnih javnozdravstvenih usluga usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja i povećanje kvalitete života stanovništva Kantona Sarajevo.

Ova politika utvrđuje odgovornost za uspostavljanje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom u
J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo s osnovnim ciljem postizanja zadovoljstva korisnika usluga Zavoda.

Opšti ciljevi kvaliteta su:

a.Uspostavljanje i poboljšavanje efektivnog sistema upravljanja kvalitetom,

b.Postizanje i održavanje potrebnog nivoa kvaliteta usluga, procesa i organizacije radi povećanja zadovoljstva korisnika usluga i drugih interesnih grupa,

c.Stalno usaglašavanje sa relevantnim zakonima, propisima i standardima zaštite zdavlja i sigurnosti ljudi,

d.Razvoj i poboljšavanje povjerljivosti u realizaciji usluga radi osiguranja privatnosti podataka i informacija korisnika usluga i podizanja nivoa odgovornosti za čuvanje tajnosti podataka i informacija.


Odgovornost rukovodstva Zavoda je da primjenjuje i održava politiku kvaliteta. Politika kvaliteta podrazumijeva opredjeljenje za stalno poboljšanje, ispunjavanje zahtjeva i očekivanja korisnika, zaposlenika, dobavljača, društva i Kantona Sarajevo.
Rukovodstvo Zavoda je opredijeljeno da politiku kvaliteta usaglašava sa novim standardima kvaliteta i na taj način stalno stvara uslove za kontinuirano poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom.

Ovu politiku kvaliteta poznaju, razumiju i ostvaruju svi zaposleni u Zavodu.
Rukovodstvo Zavoda stalno kritički preispituje, ocjenjuje i prilagođava politiku kvaliteta u skladu sa realnim zahtjevima, potrebama i očekivanjima korisnika usluga i drugih interesnih grupa.

Zavod ispunjava zahtjeve korisnika pružanjem usluga izvrsnog kvaliteta u dogovorenim rokovima i uslovima.

Aktuelnosti

Novembar

24

2017

Otvorena nova stanica za monitoring
kvaliteta zraka u Ilijašu


Mreža stanica za monitoring kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo od ovog mjeseca je bogatija za još jednu novu stanicu u Ilijašu koju je za ovu namjenu nabavilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.
Automatska stanica za monitoring prati osim brzine, smjera vjetra, temperature, pritiska i koncentraciju sumpor dioksida, azotnih oksida i koncentraciju lebdećih čestica PM10.

Podatke o mjerenjima ove ali i ostalih stanica iz kantonalne mreže građani mogu vidjeti na web stranici www.kvalitetzraka.ba.Septembar

26

2017

Svjetska sedmica dojenja 2017. godine

01-07.10.2017. godine


U prvoj sedmici oktobra 01-07.10.2017. godine J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo obilježio je Svjetsku sedmicu dojenja u suradnji sa Udruženjem za unapređenje dojenja-IBFAN, Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i Udruženjem specijalista javno-zdravstvenih disciplina Federacije BiH. Moto ovogodišnje Svjetske sedmice dojenja je bio „Očuvajmo dojenje zajedno“...

Pročitajte više ...
Dojenje nije samo žensko pitanje niti isključiva odgovornost žena, zaštita, promocija i podrška dojenju predstavljaju kolektivnu, društvenu odgovornost koju imaju svi.


Oktobar

03

2017

Preporuke za škole i vrtiće o postupanju tokom dnevnih redukcije vode na području Kantona Sarajevo

Snabdijevanje stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće je opća preventivna mjera za sprječavanje nastanka i suzbijanje širenja zaraznih bolesti. Dnevne redukcije vode na području Kantona Sarajevo povećavaju rizik od pojave i širenja zaraznih oboljenja.
Ovom riziku su najviše izložene najosjetljivije populacije (djeca u vrtićima, učenici u školama)...

Preporuke za škole i vrtiće o postupanju tokom dnevnih redukcije vode na području KS

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će redovno pratiti epidemiološku situaciju, te prema njoj donositi nove preporuke. Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:
+387 33 622 028, 667 691Septembar

26

2017

DANI ZDRAVSTVA 28-30.09.2017. godine

17. Međunarodni specijalizovani sajam "Medicop" 1. Međunarodni sajam za osobe treće životne dobi "Zlatna dob"
Stručno edukativni program 28 - 30 / 09 / 2017 - 10:00 - 18:00

U cilju promocije zdravlja i aktivnosti koje doprinose zdravlju J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je aktivno uzeo učešće na Manifestaciji "Dani zdravstva" od 28. do 30. septembra u centru "Skenderija" Sarajevo


Juli

04

2017

Informacija za javnost

U mjesecu junu 2017.godine ispitano je ukupno osamnaest (18) uzoraka vode iz distributivne mreže krajnjeg korisnika Sarajevskog gradskog vodovoda.
Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških, hemijskih i organoleptičkih osobina vode za piće iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača svi uzorci ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12).

Tabelarni prikaz rezultata mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode iz vode iz mreže Sarajevskog gradskog vodovoda za juni, 2017. godine


Juli

04

2017

Svi uzorci vode za piće uzeti iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo kontinuirano, duži niz godina, vrši kontrolu i monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće na području Kantona Sarajevo. Ispitivanje vode za piće vrši se u skladu sa „Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Sl. Glasnik BiH“ br 40/10,30,12)“.

Cilj ispitivanja i monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za piće je očuvanje i zaštita zdravlja stanovništva, na osnovu člana 119. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti „Sl. Novine Federacije Bih“ br. 29/05), a svrha je preventivno djelovanje kroz kontinuirano provođenje mjera higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora na području Kantona.

Na osnovu procjene stručnjaka iz oblasti zdravlja i okoliša, te sve većeg zagađenja voda uzrokovanog LJUDSKIM FAKTOROM, preporuka J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za zaštitu zdravlja stanovništva ide u pravcu kompletnog društva. Potrebna je aktivna društveno-politička saradnja, te djelovanje u pravcu buđenja svijesti, savijesti i odgovornosti samih građana za očuvanje izvorišta pitke vode na području Kantona Sarajevo, jer će se problem snabdijevanja stanovništva pitkom vodom u budućnosti intenzivirati. Ukoliko do toga dođe, posljedice po zdravlje stanovništva bi mogle biti katastrofalne.


Izvještaj o rezultatima mikrobioloških analiza vode za piće koji ne odgovaraju ispitanim parametrima prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Sl.Glasnik BiH“ br. 40/10,30/12) po opštinama za period 01.01.2016.g. – 01.06.2017.g.


Juni

22

2017

Izvještaj o ispitivanju kvaliteta i zagađenosti vode u rijekama Kantona Sarajevo, juni 2017. godine

Dana 15.06.2017.godine J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je u sklopu svojih aktivnosti, a iz preventivno-zdravstvenih razloga izvršio ispitivanje kvaliteta vode u vodotocima na području Kantona Sarajevo.
Osnovni cilj bio je ispitivanje kvaliteta i zagađenosti vode u rijekama Kantona Sarajevo, ali i da se stvori uvid u mogućnost korištenja ovih voda za kupanje i rekreaciju građana.
Opća je konstatacija da su vodotoci zagađeni zbog toga što ni najuži centar grada nema kompletno odvođenje otpadnih voda u kolektor, a također zagađenje potiče i od sanitarnih otpadnih voda (kanalizacije), od zagađenja nastalog istresanjem smeća uz vodotoke, te nepostojanje kanalizacione mreže u seoskim i prigradskim naseljima.


Pročitajte višeJuni

08

2017

Deset zlatnih pravila za sigurnu pripremu hrane (WHO)

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije samo mali broj faktora vezanih za pripremu hrane je odgovoran za veliki broj slučajeva alimentarnih oboljenja.

Uobičajene greške uključuju:
-Priprema hrane nekoliko sati prije konzumacije, zajedno sa pohranjivanjem hrane na temperaturama koje pogoduju razvoju i rastu patogenih bakterija i/ili razvoju toksina u hrani;
-Nepotpuno kuhanje hrane ili podgrijavanje hrane koje ne uništava ili eliminiše patogene;
-Unakrsna kontaminacija kontaminirane i ispravne hrane/namirnica;
-Priprema hrane od strane ljudi sa lošim higijenskim navikama.

Deset zlatnih pravila se bavi ovim grešakama, nudeći savjete kojima se može reducirati rizik da se hranom prenosivi patogeni razmožavaju, preživljavaju i kontaminiraju hranu i namirnice.

Korisnicima se stoga preporučuje da prilagode ova pravila i drugima prenesu poruke koje su specifične za pravilan način pripreme hrane u sredini gdje se oni nalaze. Samim time njihova moć da promijene navike drugih u pripremi hrane utoliko će biti veća.

Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:
+387 33 622 028, 667 691


Deset zlatnih pravila za sigurnu pripremu hrane (WHO)


Juni

06

2017

UŠI U KOSI - Informacija za roditelje

Uši su sitni paraziti koji žive samo u ljudskoj kosi. Brzo se kreću po glavi, pričvršćujući se s vlasi na vlas. Čvrsto se priljube, pa ih se teško skida s vlasišta i iz kose.

Riješiti vas ušiju ne može niti ljekar epidemiolog, niti odgajiteljica u vrtiću, niti direktor i učitelj u školi, ukoliko sami ne napravite ono što trebate!!!!
Zadatak škole i vrtića je da obavijesti cijeli razred ili odgojnu skupinu o potrebi provođenja razušivanja svih članova te da, u saradnji sa epidemiologom, roditeljima podijeli

Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:
+387 33 622 028, 667 691


Pročitajte više


Juni

06

2017

Preporuke stanovništvu u slučaju
ekstremno visokih temperatura

Prethodnih godina uočava se trend porasta temperature u ljetnom razdoblju, što utiče na zdravstveno stanje stanovništva.
Pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj oboljelih i umrlih od vrućina, što znači da treba biti spreman ublažiti moguće negativne posljedice po zdravlje i pravovremeno djelovati.

Cijelo vrijeme dok traju velike vrućine pridržavajte se preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova koje informiraju javnost putem medija (radija, TV, interneta).


Preporuke, praktični savjeti


Juni

05

2017

Ujedi i zaštita od zmija

Svi koji borave u prirodi i pored vode trebaju biti oprezni, jer i zmije biraju takva mjesta.

U BiH postoji više vrsta ove otrovnice: obična šarka, crna šarka, bosanski šargan, planinska šarka.

Što raditi ako vas ugrize zmija?


Ako se ipak, bez obzira na sve pokušaje da se zaštitite od zmija, dogodi ugriz, treba pokušati ostati miran, bez panike, u suprotnom se samo može pogoršati situacija. U slučaju ugriza, savjetuje se, taj dio tjela imobilisati, ne podvezivati, ne vršiti nikakvu intervenciju na rani, maksimalno smanjiti fizičko kretanje i na najbrži mogući način izvršiti transport u najbližu zdravstvenu ustanovu. Dobro bi bilo zapamtiti izgled zmije, te na taj način pomoći u izboru protivotrova.

Uspjeh izlječenja zavisi od vrste zmije, vremena dolaska do zdravstvene ustanove, kao i intenziteta ugriza.

Ako ste u prilici da tražite informacije i savjete možete se obratiti najbližoj epidemiološkoj službi J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ili putem telefona:
+387 33 622 028, 667 691


Pročitajte više


Maj

30

2017

RECI NE DUHANU
ZAŠTITI ZDRAVLjE, SMANjI SIROMAŠTVO I UNAPRIJEDI RAZVOJ

Svake godine 31. maja, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obilježavaju Svjetski dan bez duhana, ističu zdravstvene i druge rizike koji se povezuju sa upotrebom duhana i zalažu se za djelotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duhana.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana bez duhana 2017 je „Duhan – prijetnja razvoju“.

Pročitajte višeMaj

30

2017

Informacija za javnost

U mjesecu maju 2017.godine ispitano je ukupno šesnaest (16) uzoraka vode iz distributivne mreže krajnjeg korisnika Sarajevskog gradskog vodovoda. Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških, hemijskih i organoleptičkih osobina vode za piće iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača svi uzorci ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10; 30/12).

Tabelarni prikaz rezultata mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode iz vode iz mreže Sarajevskog gradskog vodovoda za maj, 2017. godine


Maj

09

2017

Šetnja za zdravlje - Obilježavanje
Dana Kantona Sarajevo

J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u sklopu obilježavanja Dana Kantona Sarajevo, kao jedan od učesnika manifestacije organizovao je „Šetnju za zdravlje“ kao aktivnost promocije zdravlja – fizička aktivnost za učenike osnovnih škola „ Grbavica I“ i „Grbavica II“ i korisnika Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo. Učesnicima šetnje su podijeljeni prigodni posteri i lifleti o značaju fizičke aktivnosti.


Šetnja je održana u utorak, 9. maja ove godine na Vilsonovim šetalištem.
Općina Novo Sarajevo podržala je navedenu akciju, a šetnji su se pridružili građani i načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo.


April

21

2017

Informacija za javnost

U mjesecu aprilu 2017. godine ispitano je ukupno (14) uzoraka vode iz distributivne mreže krajnjeg korisnika Sarajevskog gradskog vodovoda.
Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških, hemijskih i organoleptičkih osobina vode za piće iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača i sirove vode, svi uzorci ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10.).

Tabelarni prikaz rezultata mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode iz vode iz mreže Sarajevskog gradskog vodovoda za april, 2017. godine


April

07

2017
Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 07.04 2017.godine
Okrugli stol - "Rana intervencija Depresija i mladi : model funkcionalnog referalnog sistema u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti"

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, J.U. Zavod za javno zdravstvo KS, u saradnji sa Javnom ustanovom Dom zdravlja KS i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, organizirao je okrugli stol na temu “Rana intervencija depresija i mladi - model funkcionalnog referalnog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“.
Ove godine SZO ovaj značajan datum posvetila je depresiji. Javna svjesnost o ovom značajnom problemu vezanom za mentalno zdravlje podiže se u cijelom svijetu sa Porukom SZO:“Depresija – razgovarajmo“.

Pročitajte više


April

05

2017

Informacija za javnost

U mjesecu martu 2017. godine ispitano je ukupno (14) uzoraka vode iz distributivne mreže krajnjeg korisnika Sarajevskog gradskog vodovoda.
Prema rezultatima osnovnih mikrobioloških, hemijskih i organoleptičkih osobina vode za piće iz distributivne mreže Sarajevskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača i sirove vode, svi uzorci ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Sl.glasnik BiH" broj 40/10.).

Tabelarni prikaz rezultata mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza uzoraka vode iz vode iz mreže Sarajevskog gradskog vodovoda za mart 2017. godine


Februar

16

2017

J.U.Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo prvi je zavod u Federaciji BiH, koji je akreditiran i sertificiran od strane Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ)

15.02.2017. godine, u hotelu Hollywood na Ilidži, J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo je organizovao prigodnu proslavu nakon sertifikacije i akreditacije za sigurnost i kvalitet u zdravstvu.
Događaju su prisustvovali ugledni javnozdravstveni radnici, predstavanici kantonalnih zavoda za javno zdravstvo iz FBiH, kolege zdravstveni profesionalci, menadžment i uposlenici zavoda te predstavnici lokalnih medija.Direktorica Zavoda, Dr.sci.med. Snježana Balta, primarius, je dobitnica priznanja za izvrsnost u kategoriji zdravstveni menadžer na AKAZ-ovim Danima kvaliteta u zdravstvu u FBiH, održanim proteklog decembra 2016. godine, koje joj je ovom prilikom uručeno.

Pročitajte više


Februar

10

2017

Informacija za javnost

U sklopu svoje djelatnosti Zavod vrši ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u našim akreditiranim laboratorijama na mikrobiološke i fizičko hemijske parametre putem kontrolnog praćenja i prema indikacijama ispitivanjem indikatorskih parametara zdravstvene ispravnosti vode prema važećem Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
Naše terenske i laboratorijske ekipe od početka redukcija, provode pojačan monitoring u skladu sa kapacitetima, te Vas obavještavamo da će se i u budućnosti vršiti pojačan nadzor, a sve u cilju zaštite zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo.
Posljednja uzorkovanje urađeno je u srijedu 08.02.2017.godine te je uzeto ukupno 30 uzoraka vode iz gradskog vodovoda, istočišta kod krajnjeg korisnika kao i iz bunara Sokolović Kolonija koji sadrži sirovu, netretiranu vodu.
Prema rezultatima ispitivanja praćenih indikatorskih parametara i putem kontrolnog praćenja potvrđujemo da su svi uzeti uzorci uredni.

Informacija za javnost


Januar

30

2017

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 29.01.2017.godine iznose:

- Automatska stanica – Vijećnica 138 µg/m3

- Automatska mobilna stanica – Ilidža 275 µg/m3

- Automatska stanica – Otoka 271 µg/m3

- Automatska stanica –Bjelave 182 µg/m3 (mikrograma po metru kubnom)

Koncentracije sumpor dioksida i azot dioksida su na mjernoj stanici Otoka prešle dozvoljene dnevne tolerantne vrijednosti za protekli dan.

Trendovi za 30.01.2017. pokazuju vrijednosti koncentracija PM10 ali i ostalih polutanata su i danas izrazito visoki sa aspekta mogućeg negativnog uticaja na zdravlje građana.


Preporuke za stanovništvo su da smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija u toku čitavog perioda dana.
Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Informacija za javnost


Januar

09

2017

Informacija za javnost

Rezultati mjerenja na automatskim stanicama pokazuju da je došlo do porasta koncentracije PM10 na svim praćenim lokacijama.


Izmjerene prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM10 za 08.01.2017. iznose:

- Automatska stanica –Vijećnica 84 µg/m3

- Automatska mobilna stanica –Ilidža 234 µg/m3

- Automatska stanica –Otoka 204 µg/m3

- Automatska stanica –Bjelave 160 µg/m3.

Zabilježena su prekoračenja dnevnih tolerantnih vrijednosti za sumpor dioksid na stanici Otoka (143.9 µg/m3).

Trendovi za 09.01.2017. pokazuju daljnji rast vrijednosti koncentracija PM10 ali i ostalih polutanata koji su i danas izrazito visoki sa aspekta mogućeg nepovoljnog uticaja na zdravlje građana.

Koncentracije azot dioksida su ispod graničnih vrijednosti.


Preporuke za stanovništvo su da maksimalno smanje kretanje i izlaganje na što je moguće manju mjeru za ovaj period povišenih koncentracija u toku čitavog dana. Preporuke se naročito odnose na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike. Napominjemo da, nije preporučljivo ni u kom slučaju izlaganje u uslovima ekstremno niskih temperatura i visokih koncentracija sumpordioksida i lebdećih čestica koje u zajedničkom djelovanju mogu ostaviti značajnije negativne posljedice na zdravlje. Apelujemo na građane da svojim odgovornim ponašanjem učine maksimum da zaštite svoje i zdravlje svih građana Kantona Sarajevo jer je moguć daljnji rast zagađenja zraka u narednih nekoliko dana.


J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.

Informacija za javnost

Preventivne mjere zaštite i zdravstvene preporuke u slučaju aerozagađenja

Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo


    Politika kvalieta

    Rukovodstvo Zavoda utvrđuje Politiku kvaliteta laboratorija, usklađenu s Politikom kvaliteta Zavoda, radi osiguranja da usluge ispitivanja, koje pruža, ispunjavaju iskazane i realne zahtjeve kupaca, kao i važećih zakona i propisa ...

Kontakt informacije:

Adresa: Mustafe Pintola 1/III, Ilidža, Sarajevo
Telefon/Fax : +38733627889, +38733624470

Back to Top